An optimal trajectory design for lunar surface hop
WANG Haofan, ZHANG Honghua, WANG Zeguo, GUAN Yifeng
Chinese Space Science and Technology . 2021, (2): 112 -124 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2021.0029