Thermal performance equation of multilayer insulator for spacecraft
ZHANG Yang, ZHAO Jianfeng, HAN Chongwei, ZHANG Ningli, NING Bo, DU Zhuolin, ZHAO Xin, ZHAO Qiwei
Chinese Space Science and Technology . 2021, (2): 63 -70 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2021.0023