Parameter selection and control of field emission electric thrusters
LIU Zijian, SHEN Yan, GENG Jinyue, LIU Xuhui, QIN Yu
Chinese Space Science and Technology . 2020, (4): 1 -10 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2020.0039