Physical experiment and discrete analysis of impact between conical object and simulated lunar soil
LIANG Shaomin, WANG Yongbin, WANG Liwu, WU Shiqing, LIU Huan, JI Shunying
Chinese Space Science and Technology . 2019, (6): 62 - .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2019.0051