Development and ignition characteristics of miniature gallium field emission electric propulsion thruster
XU Ming-Ming, KANG Xiao-Ming, GUO Deng-Shuai, LIU Xin-Yu, HE Wei-Guo
Chinese Space Science and Technology . 2019, (4): 73 - .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2019.0032