Research progress of electromagnetic sail propulsion for deep space exploration
YU Wei-Dong, WEN Xiao-Dong, ZHANG Tian-Ping, LIU Li-Juan
Chinese Space Science and Technology . 2019, (4): 43 - .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2019.0028