Satellite video pointtarget tracking  based on Hu correlation filter
WU Jia-Qi, WANG Tao-Yang, YAN Jun, ZHANG Guo, JIANG Xiao-Hua, WANG Yun-Ming, BAI Qian, YUAN Chong
Chinese Space Science and Technology . 2019, (3): 55 - .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2018.0059