An electric thrust vector calibrating algorithm using angular momentum
CUI Zhen-Jiang, ZHOU Liang, HU Shao-Chun, GONG Jian-Jun
Chinese Space Science and Technology . 2019, (3): 1 - .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2019.0014