Simulationandanalysisofstereogeolocationaccuracyofspacecamerabywhiskbroomimaging
XIA Zhong-Qiu, HUANG Qiao-Lin, HE Hong-Yan, YANG Yuan-Li, SUN Shi-Jun, YUE Chun-Yu
Chinese Space Science and Technology . 2017, (2): 117 -125 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2017.0061