Multi-GNSSRAIMavailabilityalgorithmsandanalysisforpreciseapproach
JIANG Hu, YUAN Yun-Bin, WANG Hai-Tao, OUJi-Kun , JIANG Zhen-Wei
Chinese Space Science and Technology . 2016, (3): 32 -40 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2016.0028