Editorial Board

 •  

  Consultant:  Sun Jiadong,Wang Yongzhi

  Director:      Min Guirong 

  Deputy Dirctors:   Wang Xiji,Tu Shancheng,Yuan Jiajun,Yang Baohua,

                               Yuan Minhui

  Committees:  Qi Faren,Ye Peijian,Wu Hongxin,Fan Benyao,

                    Xu Fuxiang,Song Liding,Zhang Hongtai,Yu Houman,

                    Li Ming,Zhang Tingxin,Yang Mengfei,Gao Yaonan,

                    Zhou Zhicheng,Zhang Bainan,Xie Jun,Lin Yiming, 

                    Zhang Duzhou, Shi Pingyan,Yue Tao,Zhang Weiwen

                         
  Editor-in-chief:  Yuan Minhui

  Deputy Editor-in-chief:  Yang Shuren
 • 2011-01-20 Visited: 1498