SGCMG框架伺服系统扰动力矩分析与控制
鲁明, 张欣, 李耀华
Analysis and Control of Disturbance Torque in SGCMG Gimbal Servo System
LU Ming, ZHANG Xin, LI Yao-Hua
中国空间科学技术 . 2013, (1): 15 -20 .  DOI: 10.3780/j.issn.1000-758X.2013.01.003